Tue04232024

Azurirano12:54:02 PM GMT

Back INTERVJU INTERVJU Dr Mirela Petrović, ČLAN GRADSKOG VEĆA GRADA PANČEVA zadužena za zdravstvo

Dr Mirela Petrović, ČLAN GRADSKOG VEĆA GRADA PANČEVA zadužena za zdravstvo

  • PDF

Ulaganje u zdravstvo je zadovoljavajuće
- Procenat budžeta koji se izdvaja za zdravstvo iznosi 1,58 % od ukupnog budžeta, to je 85,2 miliona dinara na godišnjem nivou. Uzevši u obzir procenat izdvajanja novca za zdravsto drugih gradova u Srbiji, generalna slika nije loša

Na dužnost člana Gradskog veća zaduženog za zdravstvo stupili ste sredinom septembra. Kakvo stanje u toj oblasti ste zatekli?
- Nakon stupanja na dužnost trudila sam se da detektujem sve probleme sa kojima se susretao prethodni većnik i da pokušam da ih u što kraćem roku rešim. Izazov je bio dvostruki, s obzirom da sam na dužnost stupila u delu godine kada se već kreće sa svođenjem računa, ali i planiranjem investicija i projekata za narednu godinu. Stanje koje sam zatekla nije bilo loše, međutim mišljenja sam da se moglo i da se može uvek raditi više, pogotovo u domenu zdravstva, koje lično smatram najvećim nacionalnim resursom.

Šta će biti Vaši prioriteti u radu u narednom periodu, do kraja ove i u 2016. godini?
- Do kraja godine se planira dinamika izvođenja radova koja je predviđena budžetom za 2015. godinu. To se odnosi na završetak investicionog održavanja u ambulanti u Vojlovici, rad na rekonstrukciji ambulanti u Dolovu i Kačarevu. Takođe, u planu za naredni period je i izrada projekta potivpožarne zaštite i glavnog projekta dojave požara za ambulantu u Banatskom Brestovcu. Što se tiče gradskih zdravstvenih ambulanti planira se dogradnja čekaonice, rad u sanitarnim čvorovima i izrada lifta za invalide u ambulanti “Centar“, kao i rekonstrukcija elektroinstalacija u ambulanti “Novi Svet“.

Koliko ste zadovoljni dosadašnjim izdvajanjima iz gradskog budžeta za zdravstvo i kolika bi, prema Vašem mišljenju, ta izdvajanja trebala da budu u 2016. godini?
- Procenat budžeta koji se izdvaja za zdravstvo iznosi 1,58 % od ukupnog budžeta, to je 85,2 miliona dinara na godišnjem nivou. Uzevši u obzir procenat izdvajanja novca za zdravsto drugih gradova u Srbiji, generalna slika nije loša. Međutim,upravo ovaj procenat je minimum koji je potreban za funkcionisanje zdravstvenog sistema na teritoriji Grada. Ukoliko se planira korak više, dostizanje kvalitetnijih usluga, ulaganje u preventivu i postizanje uslova za bolje očuvanje i unapređenje zdravstvenog sistema, onda to izdvajanje mora biti veće.

Sledeće godine predstoji promena više zakona u oblasti zdravstva, među kojima su i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o javnom zdravlju. Šta će to doneti Gradu Pančevu?
- Ministarstvo zdravlja ima timove koje učestvuju u izgradnji “krovnih zakona“ u oblasti zdravstva. Što se tiče Zakona o javnom zdravlju, pre oko tri godine je usvojen nacrt, ali se od tada nije dosta radilo na njemu. Sada su se stvorili uslovi da se odrade promene u okviru sva tri gore navedena zakona. Zamenik gradonačelnika i ja prisustvovali smo 3. sednici Odbora za zdravlje i socijalnu politiku pri Stalnoj konferenciji gradova i opština. Tamo je navedeno da će sve promene u okviru ovih Zakona umnogome uticati i na javno zdravlje i kvaliteta života u lokalnoj samoupravi. Konkretno, nakon usvajanja svih zakona u narednoj godini moći ćemo da krojimo sopstvenu strategiju za zdravlje na teritoriji Grada Pančeva. Benefiti Strategije biće višestruki.

Lokalni Savet za zdravlje formiran je krajem 2013. godine. Kako ste zadovoljni njegovim radom i dosadašnjim rezultatima?
- Funkcionisanje lokalnog Saveta za zdravlje do sada je bilo dobro. Poslovnik o radu Saveta za zdravlje predviđa da Savet kao drugostepeni organ odlučuje o prigovorima o povredi pojedinačnih prava pacijenata. To praktično znači da ukoliko pacijent smatra da su mu povređena prava na osnovu Zakona o pravima pacijenata ima mogućnost da se obrati Savetniku za zaštitu pacijentovih prava. Na redovnim sastancima Savet za zdravlje dobija izveštaje Savetnika pacijenata i dalje reaguje gde je to neophodno. Preporuke, mišljenja i inicijative Saveta za zdravlje Grada Pančeva su jedan od stožera lokalnog zdravstvenog sistema, obzirom da se članovi Saveta sve više uključuju i u pripremi programskog budžeta i praćenju ciljeva i indikatora predviđenih programom budžeta lokalne samouprave.

Na koji način se može poboljšati zdravstvena zaštita u naseljenim mestima?
- Program pedijatrijske i ginekološke zaštite u naseljenim mestima sprovodi se od 2013. godine. Time se postiže kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite i što je bitno zdravstvena zaštita postaje dostupnija. Ovim projektom Grad dokazuje da se ne pravi razlika u pružanju zdravstvene zaštite između stanovnika gradskih i naseljenih mesta. Praćenje zdravstvenog stanja, smanjenje morbiditeta i mortaliteta na teritoriji naseljenih mesta je glavni cilj ovoj projekta. Ovakvim pristupom se između ostalog sprovodi Nacionalni skrining program za rano otkrivanje raka grlića materice i dojke. U planu su i dalja sprovođenja aktivnosti Preventivnog centra Doma zdravlja, koji u kontinuitetu vrši mere kojima se značajno utiče na prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti, kako u Gradu, tako i u naseljenim mestima.

Kada je u pitanju zdravlje stanovništva, u prošlih nekoliko meseci Pančevci su imali problema sa pijaćom vodom, a novi izazov u ovoj oblasti svakako su i izbeglice iz arapskih zemalja. Kakva je trenutna situacija po ovim pitanjima?
- Većih odstupanja u zdravstvenom stanju stanovnika Pančeva i okolnih mesta zbog novonastalih situacija nije bilo. Redovnim praćenjem i epidemiološkim skeniranjem nije se došlo do značajnijeg odstupanja zdravstvenog stanja. Naravno da je preporuka ali i odgovornost mene kao gradskog većnika zaduženog za oblast zdravstva da redovno pratim zdravstvenu situaciju u Gradu povodom ovih situacija. Međutim, najbitnije je da postoji tim odgovornih stručnjaka koji su u svakom trenutku mobilni i spremni da reaguju ukoliko dođe do bilo kakvih nepredviđenih okolnosti, iako su izgledi za to gotovo minimalni.

Od svih 25 zdravstvenih objekata u nadležnosti Doma zdravlja, koje ambulante na teritoriji Pančeva, pre svega u naseljenim mestima, su u najlošijem stanju i kada se može očekivati saniranje stanja u njima?
- U prethodnih nekoliko godina dosta je urađeno na sanaciji objekata koji su bili u lošem stanju. Ipak, dve ambulante su u skladu sa godinama izgradnje u nešto većem odstupanju u odnosu na druge ambulante u naseljenim mestima. To su ambulante u Kačarevu i Dolovu. Problem sa imovinsko-pravnim odnosima značajno je prolongirao rešavanje rekonstrukcije ambulante u Dolovu. Međutim, pre svega agilnošću direktora Doma zdravlja uspelo se sa rešavanjem ovog problema. Odmah nakon stvaranja uslova, počelo se sa radovima rekonstrukcije objekta i trudićemo se da se kontinuitet radova održi, odnosno da sukcesivno rekonstruiše deo po deo zgrade dok se ne stvori objekat dostojan pacijenata i zdravstvenih radnika 21. veka. Sličan problem je i u Kačarevu, ali upravo za ovu ambulantu izdvojeno je najviše novca budžetom za 2015. godinu za tekuće održavanje. Radovi su u toku i očekujemo brz i uspešan završetak istih.

Da li ste imali prilike da od imenovanja posetite ambulantu u Starčevu? U kakvom je stanju, prema Vašem mišljenju? Hoće li budžetom za narednu godinu biti izdvajanja i za ovu ambulantu?
- U planu je poseta svih zdravstvenih ambulanti na teritoriji grada Pančeva, pa samim tim i ambulante u Starčevu. Jedan deo ambulanti u naseljenim mestima sam već obišla i detektovala probleme, a svakako da će uskoro uslediti i obilazak ambulante u Starčevu. Predstojećim obilaskom detaljnije ću se upoznati sa tekućim problemima, i ukoliko ih ima, nastojaću da se budžetom za narednu godinu opredeli novac za rešavanje tih problema.

Od prošle godine omogućeno je da pedijatri i ginekolozi i dalje povremeno rade u ambulantama u naseljenim mestima. Kako će se taj program sprovoditi naredne godine?
- S obzirom da je uspostavljen kontinuitet u sprovođenju programa pedijatrijske i ginekološke zaštite u naseljenim mestima, sa pozicije na kojoj se nalazim, trudiću se da dalje bude opredeljeno dovoljno novca za realizaciju ovog projekta na zadovoljstvo pre svega meštana naseljenih mesta. Jednom nedeljno će i dalje pedijatri sprovoditi preglede dece, a jednom u dve nedelje ginekolozi. Mišljenja sam da je to sasvim dovoljno da se kvalitet održi na zavidnom nivou, i s druge strane pomogne mesnim lekarima da ostatak posla obavljaju neopterećeni dodatnim poslom vezanim za vakcinaciju dece i slično, što između ostalog ulazi u sastavni deo rada pedijatara.