MILAN BAČUJKOV, DIREKTOR JKP-a “STARČEVAC“

Cilj je unaprediti usluge

Gradsko veće, a potom i Skupština Grada Pančeva, prihvatili su plan poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ”Starčevac” za 2018. godinu. Tim povodom, razgovarali smo sa direktorom ovog komunalnog preduzeća, Milanom Bačujkovim.

 Kako ocenjujete poslovanje JKP-a u protekloj godini?

            - Kada se analizira poslovanje u nekoj godini, ta analiza u većem ili manjem obliku determinisana je u godini koja je prethodila istoj. Naročito se to odnosi na nabavke vozila i oreme, a koje se razlikuju u poslovnoj godini. U suprotnom bi se stekao pogrešan utisak, pogotovo kada je reč o finansijkim elementima. Zašto ovo naglašavam: u 2017. godini JKP ”Starčevac” izdojio je značajna sredstva za nabavku opreme i vozila. Tako je u protekloj godini nabavljeno vozilo kamion iveko, traktor ”Toma Vinković”, pumpa voma, kamera za snimanje kanalizacionih cevi, rezervna pumpa za potrebe prečistača otpadnih voda, kosačica za travu, dva raonika za sneg. Za nabavku istog, preduzeće je iz sopstvenih sredstava izdvojilo 2.000.000 dinara. Sve nabavke izvršene su u cilju kvalitetnijeg i bržeg obavljanja komunalne delatnosti. Isto se tiče poslova koji su u nadležnosti preduzeća, smatram da smo ih u potpunosti, kvalitetno i na vreme izvršavali.

            Koji su planovi za 2018. godinu?

            - U protekloj godini imali smo dosta nabavki osnovnih sredstava, pa se za  tekuću ne predviđaju neke veće nabavke. Ono na čemu će se intezivno raditi je postupak na proširenju pravoslavnog groblja. Što se tiče samih poslova, trudićemo se, ne samo da održimo, već i da poboljšamo nivo kvaliteta pružanja usluga.

            Sa kojim izazovima se JKP susreće u svom poslovanju?

            - Cilj svakog, pa i javnog preduzeća, trebalo bi da bude konstatntan razvoj u svakom pogledu. Kakav će on biti uslovljeno je ne samo mogućnostima i željama preduzeća već i društvenim i poslovnim okruženjem. Nekad je ono bolje, nekad ne. Veće inflacije nema, dinar je stabilan, a to je osnov da bi se moglo realno planirati kako na kraći tako i na duži rok. Ono što pomalo nedostaje jesu propisi koji u mnogo čemu ne podstiču razvoj. A tu su u finansijska sredstva iz budžeta Grada, koja se čak ni u nominalnom iznosu nisu menjala u proteklih desetak godina. Da bi se postigao cilj, a to je intezivni razvoj preduzeća, gorepomenuto mora da se izmeni, naravno na bolje.

            Da li se građani ponašaju komunalno odgovorno?

            - Starčevo ima visok stepen komunalne otpremljenosti. U mnogo čemu to utiče na odnos ljudi prema javnim tj. komunalnim dobrima i to na pozitivan način. Osećaju ih kao svoja pa se u skladu sa tim, tako i ponašaju. Sem nekih izdvojenih slučajeva, smatram da su građani komunalno odgovorni.

            U kojim sferama se može povećati uloga JKP-a u komunalnom životu lokalne zajednice?

            - Naše javno komunalno preduzeće osnovano je sa ciljem pružanja komunalnih usluga na lokalnom novou. Lično,  mislim da delanje JKP-a van tih okvira ne bi bilo celishodno niti etički. Saradnja postoji i mi smo uvek na usluzi kada su u pitanju razne manifestacije koje se održavaju u Starčevu. U okviru naših mogućnosti, trudimo se da održimo najbolje moguće odnose sa svim činiocima javnog i društvenog života u mestu.

Petar Andrejić